ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri cu publicare sau fara publicare

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Lucrari de reparatie a tavanului și cupolei Sălii Mari  al  edificiului Filarmonicii Naționale "Serghei Lunchevici"

 

 

 

1.Denumirea autorităţii contractante: ÎS Filarmonica Nașională Serghei Lunchevici

2.IDNO: 1003600037248

3.Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4.Obiectul achiziției: Lucrari de reparatie a tavanului și cupolei Sălii Mari al edificiului Filarmonicii Naționale

5.Cod CPV: 500

6.Data publicării anunțului de intenție: 26.05.2017

 

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

7.Lucrari de reparatie a tavanului și cupolei Sălii Mari  al  edificiului Filarmonicii Naționale

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor: ÎS Filarmonica Nașională Serghei  Lunchevici

 [denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

 

 1. 8.Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: surse proprii
 2. 9.Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

 

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1

500

Lucrari de reparatie a tavanului și cupolei Sălii Mari al edificiului Filarmonicii Naționale

Proiect

1

Conform listei cantitatilor de lucrari

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11.Tipul contractului: De antrepriză.

12.Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului):1 lună

13.Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.07.2017 Lucrari de reparatie a tavanului și cupolei Sălii Mari al edificiului Filarmonicii Naționale

 

13.   Locul executării lucrărilor:

 

14.   Modalitatea de efectuare a evaluării: conform listei

15.  Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic pret      

16.   Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor:

 1. a)
 2. b)__Calitatea, experiența si speceficul lucrărilor la înalțime _________________
 3. c)________________________________________________________________

17.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica

18.  Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

Obligativitatea

1

Oferta

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

2

Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3

Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

4

Licenta de activitate

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

5

Informatii generale despre ofertant

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

6

Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

7

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

8

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

9

Alte cerinte

Se va completa de catre autoritatea contractanta la necesitate

 

 

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

 1. a)Denumirea autorităţii contractante:
 2. b)Adresa: O.Cișinău, str.Varlaam,78
 3. c)
 4. d)Te.022226191
 5. e)Fax022227300
 6. f)Numele şi funcţia persoanei responsabile: Svetlana Bivol, director general, ex. Balan Eugenia,director economic, tel 0226369.

Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

 

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

 

20. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

 1. a)Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

-          pînă la: [ora exactă] __27.05.2017, pînă  la ora 10.00 ___________________

-          pe: [data] ___desciderea ofertelor 29.06.2017 _________________________

 1. b)Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor anicamera Filarmonicii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

24.  Garanția pentru ofertă: Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

-          Garanție bancară sau

-          Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat]:   Nu se cere

 

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]:   Nu se cere

 1. a)Nu se cere.
 2. b)Societate pe acţiuni
 3. c)Societate cu răspundere limitată
 4. d)Altele _____________________________________________________________

27. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

 

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

 

29. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 100000 lei.

 

Bilete online

 

Parteneri media

logo-evenimente

PARTENERI MEDIA

Localuri si evenimente

You are here Evenimente ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri cu publicare sau fara publicare